ELECTUS ONLINE

JOIN NOW

Unique Kills

Sn4P3_ has killed Demon Shaitan - 2 minutes ago
Sn4P3_ has killed Tiger Girl - 19 minutes ago
_Hiroshima has killed Uruchi - 46 minutes ago
_Hiroshima has killed Lord Yarkan - 1 hour ago
Sn4P3_ has killed Lord Yarkan [STR] - 1 hour ago
Sn4P3_ has killed Baal - 1 hour ago
Dragon_Bol_Z has killed Uruchi [STR] - 1 hour ago
Dragon_Bol_Z has killed Tiger Girl - 2 hours ago
Dragon_Bol_Z has killed Uruchi - 2 hours ago
Dragon_Bol_Z has killed Isyutaru [STR] - 2 hours ago
_MaJesty_ has killed Demon Shaitan - 2 hours ago
Dragon_Bol_Z has killed Isyutaru - 2 hours ago
xGhoul has killed Demon Shaitan [STR] - 3 hours ago
Sn4P3_ has killed Simulation - 3 hours ago
Zor_Bey has killed Lord Yarkan - 3 hours ago
xGhoul has killed Tiger Girl - 3 hours ago
josmar_lucas has killed Dark Soul - 3 hours ago
Dragon_Bol_Z has killed Uruchi [STR] - 3 hours ago
Zor_Bey has killed Uruchi - 3 hours ago
xGhoul has killed Isyutaru [STR] - 4 hours ago
xGhoul has killed Isyutaru - 4 hours ago
X_Ghost_X has killed Captain Ivy - 4 hours ago
xGhoul has killed Lord Yarkan [STR] - 4 hours ago
Zor_Bey has killed Cerberus - 5 hours ago
xGhoul has killed Tiger Girl - 5 hours ago
_TaLenT_ has killed Demon Shaitan - 5 hours ago
_Tentacion_ has killed Demon Shaitan [STR] - 5 hours ago
xGhoul has killed Uruchi [STR] - 5 hours ago
AsianX has killed Uruchi - 5 hours ago
_TaLenT_ has killed Isyutaru - 5 hours ago
_TaLenT_ has killed Lord Yarkan - 6 hours ago
xGhoul has killed Isyutaru [STR] - 6 hours ago
NECROFILIA has killed Lord Yarkan [STR] - 6 hours ago
1PuBg has killed Tiger Girl - 6 hours ago
NECROFILIA has killed Karkadann [STR] - 6 hours ago
FARM has killed Khulood - 7 hours ago
Sn4P3_ has killed Captain Ivy - 7 hours ago
_TaLenT_ has killed Isyutaru - 7 hours ago
Sn4P3_ has killed Uruchi [STR] - 7 hours ago
Sn4P3_ has killed Uruchi - 7 hours ago
1PuBg has killed Isyutaru [STR] - 8 hours ago
BronZe_ has killed Haroeris - 8 hours ago
1PuBg has killed Tiger Girl - 8 hours ago
NECROFILIA has killed Demon Shaitan [STR] - 8 hours ago
6u6i has killed Demon Shaitan - 8 hours ago
VeRon3Ka has killed Homocidal Santa - 8 hours ago
_Tentacion_ has killed Uruchi [STR] - 9 hours ago
1PuBg has killed Lord Yarkan - 9 hours ago
EL_Aragoz has killed Isyutaru - 9 hours ago
_Tentacion_ has killed Lord Yarkan [STR] - 9 hours ago